Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAKHANDEL IJZERSTERK B.V.

Gevestigd te Vianen (NL), Industrieweg 17

Gedeponeerd op 14-02-2019 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 72877936

 

 Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden) gelden voor alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten betreffende de levering van zaken en diensten aan Wederpartij door Vakhandel IJzersterk, gevestigd en kantoorhoudende aan de Industrieweg 17, 4131 NK te Vianen (hierna te noemen: “Vakhandel IJzersterk”).

1.2. De ‘Wederpartij’ is de koper of opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of diens hulppersonen.

1.3. Onder zaken worden verstaan alle soorten bevestigingsmiddelen, machines en handgereedschappen maar ook alle overige zaken zoals vermeld in de overeenkomst.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5. Indien Vakhandel IJzersterk niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vakhandel IJzersterk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.6. Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) zaken, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.7. Afwijkende voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen in deze Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen. Deze gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.8. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vakhandel IJzersterk, voor de uitvoering waarvan door Vakhandel IJzersterk derden dienen te worden betrokken.

1.9. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Vakhandel IJzersterk en Wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en prijzen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Vakhandel IJzersterk zijn vrijblijvend. De geldigheid van een offerte of aanbieding bedraagt 30 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.2. Een offerte of aanbieding vervalt indien de zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, kosten van montage en inbedrijfstelling, kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen evenals eventuele andere heffingen van overheidswege.

2.3. Tenzij anders vermeld vinden alle prijsopgaven plaats onder voorbehoud van prijswijziging.

2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Vakhandel IJzersterk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vakhandel IJzersterk anders aangeeft.

2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vakhandel IJzersterk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.6. Vakhandel IJzersterk behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/ orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

2.7. Elke met Vakhandel IJzersterk aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde -dit ter keuze van Vakhandel IJzersterk - dat Vakhandel IJzersterk van voldoende kredietwaardigheid van Wederpartij zal blijken, dit uitsluitend ter beoordeling van Vakhandel IJzersterk; Vakhandel IJzersterk heeft om deze reden het recht om een order van een Wederpartij te weigeren.

2.8. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Wederpartij verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Wederpartij aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Vakhandel IJzersterk ontlenen.

2.9. Vakhandel IJzersterk kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.10. Alle opgaven door Vakhandel IJzersterk van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Vakhandel IJzersterk kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Vakhandel IJzersterk, binden Vakhandel IJzersterk niet.

2.11. Getoonde of verstrekte (proef)- modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien Wederpartij aantoont dat de afgeleverde artikelen zodanig afwijken van de opgaven van Vakhandel IJzersterk of van de (proef)modellen of tekeningen, dat Wederpartij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

2.12. Indien Vakhandel IJzersterk met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Vakhandel IJzersterk niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

2.13. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Vakhandel IJzersterk of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Vakhandel IJzersterkZij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Vakhandel IJzersterk gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.

2.14. Indien de Wederpartij het aanbod niet binnen drie maanden accepteert, is Vakhandel IJzersterk gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de Wederpartij direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. In geval Vakhandel IJzersterk van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de Wederpartij de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op de Wederpartij, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van Vakhandel IJzersterk

 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Vakhandel IJzersterk een order of opdracht schriftelijk of via email heeft aanvaard of bevestigd.

3.2. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt het begin van uitvoering van de werkzaamheden als opdrachtbevestiging beschouwd.

3.3. Vakhandel IJzersterk is gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen dan wel onder rembours te leveren.

3.4. Vakhandel IJzersterk behoudt zich te allen tijde het recht voor specificaties aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting.

3.5. Vakhandel IJzersterk kan, na overleg met en na toestemming van de Wederpartij, bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De werkzaamheden van deze derden komen voor rekening van de Wederpartij. Vakhandel IJzersterk is niet aansprakelijk tegenover de Wederpartij voor tekortkomingen van deze derden.

3.6. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, evenals (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door het personeel van Vakhandel IJzersterk of namens Vakhandel IJzersterk bindt Vakhandel IJzersterk indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk door Vakhandel IJzersterk zijn bevestigd.

3.7. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vakhandel IJzersterk is het Wederpartij niet toegestaan rechten of verplichtingen uit hoofde van met Vakhandel IJzersterk gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met Wederpartij gelieerde vennootschappen.

3.8. Indien met twee of meerdere Wederpartijen gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.

3.9. Communicatie tussen Wederpartij en Vakhandel IJzersterk kan elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover daarvan in overeenkomsten met Wederpartij, in deze Voorwaarden of in de wet wordt afgeweken. De door Vakhandel IJzersterk opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Wederpartij.

3.10. Elektronische communicatie door Vakhandel IJzersterk aan Wederpartij wordt geacht door Wederpartij te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door Wederpartij wordt bewezen. Voor zover de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Wederpartij komt dit voor risico van Wederpartij, ook indien de e-mailbox bij een derde gehuisvest is.

 

Artikel 4. Levering en termijnen.

4.1. Indien voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan geldt deze termijn bij benadering. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Vakhandel IJzersterk daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Vakhandel IJzersterk dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.2. Indien Vakhandel IJzersterk gegevens nodig heeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Vakhandel IJzersterk ter beschikking heeft gesteld.

4.3. Levering geschiedt af bedrijf Vakhandel IJzersterk dan wel diens leverancier. Levering kan gefaseerd plaatsvinden.

4.4. Bij de levering gaat het risico van de betreffende zaken met alles wat daaraan is verbonden, op Wederpartij over.

4.5. De door Vakhandel IJzersterk opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit van Vakhandel IJzersterk zijn. Vertraging in de aflevering zal voor Wederpartij geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij door Vakhandel IJzersterk te dezen de grenzen van de redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke Wederpartij enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan Vakhandel IJzersterk onbetaald heeft gelaten.

4.6. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Vakhandel IJzersterk gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Vakhandel IJzersterk mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

 

Artikel 5. Transport en emballage

5.1. Indien vervoer door Vakhandel IJzersterk is overeengekomen, wordt de wijze van transport/verzending door Vakhandel IJzersterk als goed huisvader/koopman bepaald.

5.2. Bij bezorging worden transportkosten in rekening gebracht. Franco leveringen vinden plaats vanaf € 150,- netto of anders overeengekomen.

5.3. Eventuele specifieke wensen van Wederpartij betreffende het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien Wederpartij verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.

5.4. Wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de zaken binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van Wederpartij is nimmer inbegrepen.

5.5. Indien Wederpartij verzoekt om de levering op een andere dan de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden, dan kan Vakhandel IJzersterk de hieraan verbonden kosten bij Wederpartij in rekening brengen.

5.6. Vakhandel IJzersterk is gerechtigd Wederpartij voor meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal een overeengekomen gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke vergoeding afzonderlijk op de factuur wordt vermeld.

 

Artikel 6. Wijziging en annulering overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

6.2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Vakhandel IJzersterk zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

6.3. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Vakhandel IJzersterk gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Vakhandel IJzersterk bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.

6.5. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Vakhandel IJzersterk op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.

6.6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Vakhandel IJzersterk een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren zaken.

6.7. Indien Wederpartij, nadat een overeenkomst met Vakhandel IJzersterk tot stand is gekomen, deze voor levering wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij Wederpartij in rekening gebracht tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een en ander onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

6.8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen in aanvulling op het voorgaande lid de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

6.9. Indien Wederpartij bij annulering de afname weigert van de al door Vakhandel IJzersterk aangeschafte zaken zoals materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, is Wederpartij gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Vakhandel IJzersterk te voldoen.

6.10. Annulering moet middels aangetekende brief plaatsvinden.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Vakhandel IJzersterk behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

7.2. Op alle door Vakhandel IJzersterk ontworpen en ontwikkelde zaken, waaronder inbegrepen modellen, mallen, monsters, tekeningen e.d. zijn en blijven de (intellectuele) eigendomsrechten van Vakhandel IJzersterk, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.

7.3. Het bepaalde in dit artikel heeft ook betrekking op zaken en diensten waarvan Wederpartij redelijkerwijs weet of dient te weten dat deze van Vakhandel IJzersterk zijn en hierop het (intellectuele) eigendom berust, ook als deze niet als zodanig zijn aangemerkt.

7.4. Vakhandel IJzersterk verklaart dat, voor zover zij weet, door de zaken geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Vakhandel IJzersterk kan Wederpartij echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

7.5. Wederpartij staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden dit toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Vakhandel IJzersterk, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de zaken, bijvoorbeeld door de zaken te kopiëren, te bewerken of na te maken.

7.6. Vakhandel IJzersterk heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of indien redelijkerwijs kon worden aangenomen dat deze informatie vertrouwelijk van aard was.

 

Artikel 8. Garanties en reclames

8.1. De door Vakhandel IJzersterk te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

8.2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Vakhandel IJzersterk kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.

8.3. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie van de producent.

8.4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, (weers)invloeden van buitenaf, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van  de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

8.5. De Wederpartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

8.6. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Vakhandel IJzersterk te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking alsmede binnen uiterlijk 6 maanden na levering, schriftelijk aan Vakhandel IJzersterk te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Vakhandel IJzersterk in staat is adequaat te reageren.

8.7. Indien het in voorgaande leden niet binnen de genoemde termijn heeft plaatsgevonden, wordt Wederpartij geacht het geleverd in goede staat te hebben ontvangen en te hebben geaccepteerd. Reclames worden dan nadien niet meer in behandeling genomen.

8.8. De Wederpartij dient Vakhandel IJzersterk in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.

8.9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Vakhandel IJzersterk de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Vakhandel IJzersterk vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Vakhandel IJzersterk te retourneren en de eigendom daarover aan Vakhandel IJzersterk te verschaffen, tenzij Vakhandel IJzersterk anders aangeeft.

8.10. Bij garantiewerkzaamheden is Vakhandel IJzersterk gerechtigd de kosten van reizen, verblijf, transport en testen door te berekenen.

8.11. Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie.

8.12. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Vakhandel IJzersterk daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

8.13. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

8.14. Het indienen van een reclame ontslaat de Wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover Vakhandel IJzersterk

8.15. Retournering van het geleverde kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Vakhandel IJzersterk

 

Artikel 9. Facturering en betaling

9.1. Wederpartij is verplicht om aan Vakhandel IJzersterk de overeengekomen prijs te betalen. De prijs en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten waaronder begrepen: transportkosten, verzekeringen, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien geen prijs is overeengekomen, zal de op het moment van levering geldende prijs van Vakhandel IJzersterk bepalend zijn.

9.2. Indien Vakhandel IJzersterk dat wenselijk acht, is Vakhandel IJzersterk gerechtigd om aan Wederpartij volledige vooruitbetaling dan wel een redelijk voorschot te vragen.

9.3. Vakhandel IJzersterk is gerechtigd om de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de vooruitbetaling dan wel het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.

9.4. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Vakhandel IJzersterk of op een door Vakhandel IJzersterk aangewezen rekening. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Vakhandel IJzersterk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen tien dagen na verzenddatum van de facturen

9.5. Facturering kan gefaseerd plaatsvinden.

9.6. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is dan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.7. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, vervallen eventuele door Vakhandel IJzersterk verleende kortingen.

9.8. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Vakhandel IJzersterk verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 177 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

9.9. Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Vakhandel IJzersterk echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Wederpartij worden verhaald. Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

9.10. Indien in de financiële positie van Wederpartij na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor aflevering van de zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Vakhandel IJzersterk gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te eisen.

 

Artikel 10. Risico-overgang

10.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

11.1. Alle door Vakhandel IJzersterk in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Vakhandel IJzersterk totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Vakhandel IJzersterk gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

11.2. Door Vakhandel IJzersterk geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Vakhandel IJzersterk Wederpartij schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde zaken onmiddellijk aan Vakhandel IJzersterk ter beschikking te stellen. De zaken mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

11.3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Vakhandel IJzersterk veilig te stellen.

11.4. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren.

11.5. Voor het geval Vakhandel IJzersterk zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Vakhandel IJzersterk en door Vakhandel IJzersterk aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Vakhandel IJzersterk zich bevinden en die zaken terug te nemen. Indien Wederpartij hieraan geen medewerking verleent, is Wederpartij aan Vakhandel IJzersterk een boete per dag verschuldigd van 10% van de factuurwaarde van de zaken voor iedere dag dat hij hiermee in gebreke blijft.

11.6. Als Vakhandel IJzersterk geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan Vakhandel IJzersterk te verpanden.

11.7. Vakhandel IJzersterk heeft op alle zaken die zich van de Wederpartij onder Vakhandel IJzersterk bevinden, het recht van retentie, zolang de Wederpartij niet aan al haar verplichtingen tegen Vakhandel IJzersterk heeft voldaan. Het risico van de zaken blijft berusten bij de Wederpartij.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van datgene waartoe hij tegenover Vakhandel IJzersterk gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Vakhandel IJzersterk daardoor direct of indirect ontstaan.

12.2. Indien Vakhandel IJzersterk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

12.3. Vakhandel IJzersterk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vakhandel IJzersterk is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

12.4. Indien Vakhandel IJzersterk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vakhandel IJzersterk beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.5. Vakhandel IJzersterk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vakhandel IJzersterk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vakhandel IJzersterk toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

12.6. De aansprakelijkheid van Vakhandel IJzersterk voor schade aangaande dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van een door Vakhandel IJzersterk gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.

12.7. Vakhandel IJzersterk is nimmer aansprakelijk voor zuivere vermogensschade evenals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.8. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Vakhandel IJzersterk verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, dat buiten Vakhandel IJzersterk zijn invloed vallen. Hoewel de opdracht door Vakhandel IJzersterk naar beste inzicht en vermogen, naar de tijdens het moment van de werkzaamheden bekende stand van wetenschap en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Vakhandel IJzersterk daarom geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door hem verrichte studies en verstrekte adviezen.

12.9. Voor zover Wederpartij en Vakhandel IJzersterk in de overeenkomst leveringstermijnen zijn overeengekomen, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Vakhandel IJzersterk opleveren daarom Wederpartij niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij Vakhandel IJzersterk daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Vakhandel IJzersterk dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

12.10. Wederpartij is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval schriftelijk te melden aan Vakhandel IJzersterk Indien deze mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Vakhandel IJzersterk op geen enkele wijze verplicht tegenover Wederpartij om de geleden schade ongedaan te maken.

12.11. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van zaken aanvaardt Vakhandel IJzersterk geen aansprakelijkheid.

12.12. Na verloop van 12 maanden te rekenen vanaf de dag levering vervalt ieder recht van Wederpartij ten opzichte van Vakhandel IJzersterk ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Vakhandel IJzersterk bij de uitvoering van de overeenkomst.

12.13. Beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van door Wederpartij te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van leidinggevenden van Vakhandel IJzersterk

 

Artikel 13. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

13.1. Vakhandel IJzersterk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

na het sluiten van de overeenkomst Vakhandel IJzersterk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Vakhandel IJzersterk kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

13.2. Voorts is Vakhandel IJzersterk bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Vakhandel IJzersterk kan worden gevergd.

13.3. Indien Vakhandel IJzersterk tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

13.4. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Vakhandel IJzersterk gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Vakhandel IJzersterk heeft alsdan naast een volledige vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden recht op een schadevergoeding. bedragende de helft van hetgeen terzake van de verstrekte opdracht door haar zou kunnen worden gedeclareerd m.b.t. de nog te verrichten arbeid en 85% van de nog te verwerken materialen, gelijk aan de door de fabriek te vergoeden bedragen bij retourzendingen.

13.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vakhandel IJzersterk op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Vakhandel IJzersterk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.6. Onverminderd de aan Vakhandel IJzersterk verder toekomende rechten, is Vakhandel IJzersterk gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling indien:

de Wederpartij in verzuim is met de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst;

de Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt/is gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt;

13.7. In geval van ontbinding blijft het risico van al geleverde zaken bij de Wederpartij.

 

Artikel 14. Overmacht

14.1. Vakhandel IJzersterk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vakhandel IJzersterk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vakhandel IJzersterk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Vakhandel IJzersterk of van derden evenals het in gebreke blijven van leveranciers van Vakhandel IJzersterk daaronder begrepen.

14.3. Vakhandel IJzersterk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Vakhandel IJzersterk zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.4. Vakhandel IJzersterk kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.5. Voor zover Vakhandel IJzersterk ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vakhandel IJzersterk gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15. Vrijwaring

15.1. De Wederpartij vrijwaart Vakhandel IJzersterk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Vakhandel IJzersterk toerekenbaar is.

15.2. Indien Vakhandel IJzersterk uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Vakhandel IJzersterk zowel buiten als in rechte bij te staan en direct al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

15.3. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vakhandel IJzersterk zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vakhandel IJzersterk en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht, geschillen en vindplaats voorwaarden

16.1. Op overeenkomsten tussen Vakhandel IJzersterk en de Wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

16.2. Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft.

16.3. Alle geschillen van welke aard ook verband houdend met en voortvloeiend uit door Vakhandel IJzersterk aangegane overeenkomsten worden berecht in Nederland door de Rechtbank Utrecht, tenzij Vakhandel IJzersterk en de Wederpartij overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage. Vakhandel IJzersterk behoudt zich echter het recht voor de Wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Wederpartij.

16.4. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enig andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

16.5. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 72877936 en zullen door Vakhandel IJzersterk op verzoek kosteloos worden toegezonden.

16.6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Vakhandel IJzersterk

16.7. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.